Práce v týmu

Arteterapie

Úprava vztahů uvědomění si životních rolí. S tím související vzrůst sebevědomí a sebepoznání a také poznání kolegy z jiného úhlu pohledu.

Je to forma terapie a díky, které se lidé uvolní a mohou pracovat a odstraňovat nedostatky.

Procesy a procesní řízení

Seznámíme Vás s výhodami a základními principy procesního řízení, zmapujeme vybrané klíčové procesy firmy a navrhnout jejich novou podobu. Aktualizujeme společně stávající systém procesního řízení.

Projekty a projektové řízení

Naučíme Vás, jak revizi pravidel a principů projektového řízení ve firmě či aktualizovat šablony a nástroje použitelné při řízení projektů. Dozvíte se, jak vymezit role vedoucích pracovníků při iniciování a hodnocení projektů.

Role managera

Je důležité si ověřit chápání role vedoucího pracovníka, ujasnit si vlastní manažerský styl a přístup ke své práci. Při našem kurzu s Vámi budeme sdílet zkušenosti z praxe z různých manažerských situací.

​Řešení problémů

Cílem školení je identifikovat nejčastější (provozní i jiné) problémy ve firmě, prakticky si procvičit jednotlivé fáze řešení problémů. Naučíme Vás, jak si vytvořit vlastní šablony a postupy pro řešení vybraných problémů.

Teambuilding

Cílem vzdělávacího programu je rozvoj dovedností v oblasti týmové spolupráce. Naučíme se, jak se připravit na roli v týmu, zaměříme se na identifikaci role v týmu, pozitivní rozvoj mezilidských vztahů, vzájemnou spolupráci ve skupině. Nedílnou součástí programu je také zpětná vazba, komunikace v týmu a brainstorming.

Týmový koučink a Diverzita

Dnes běžná součást firemního vzdělávání je nástrojem k rozvoji pracovníků za podpory kouče. Koučink ukáže cestu k řešení problémů, rozvíjí způsobilost koučovaného a využívá jeho silných stránek a rezerv. Dovedeme Vás efektivní cestou k vnímání řešení a dosažení cílů s respektováním osobnosti koučovaného.

Vysvětlíme Vám nejnovější poznatky z organizační psychologie týkající se chování kolektivu. Naučíme Vás základní techniky, které pomohou k vytvoření a vedení týmu a definujeme si role vedoucího týmu.

Proč usilovat o diverzitu ve skladbě zaměstnanců? Kde je efektivní a kde naopak? Jak zabránit stereotypnímu přístupu k lidem a jak vytvořit podmínky v práci, aby jejich individuální odlišnost nebyla překážkou, ale naopak jim umožnila plně rozvinout svůj potenciál. Dovíme se také, jak řídit různorodé týmy, aby podávaly špičkový výkon.

Zvládání komunikačně náročných situací

Zopakujeme si základní principy efektivní komunikace, prakticky si procvičíme řešení náročných komunikačních situací a zlepšíme dovednost asertivní komunikace a asertivního postoje.

Managerské vzdělávání > Práce v týmu

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu