Písemná komunikace - úřední písemnosti

Cílem školení je osvojení si základních prvků
efektivnosti komunikace v úředních písemnostech.
NAUČÍME VÁS

Zaměříme se na gramatiku a stylistiku, procvičení jazykových pravidel a výjimek včetně nácviku asertivity a empatie v dopisech.

Komunikace ve veřejné správě
 • Charakteristika lidské komunikace
 • Komunikace s občany
 • Komunikační cíle a strategie v oblasti veřejné správy
Kontakt, naslouchání, porozumění, sdělování
 • Písemná komunikace
Komunikace telefonem
 • Internet – etiketa a komunikace
Přesvědčivá komunikace
 • Upřímnost a empatie
 • Asertivita
 • Nácvik asertivity a empatie v písemném styku
Stylistika jako způsob výstavby komunikace
 • Jazykové styly
 • Administrativní styl
 • Slohové postupy
Gramatika jako umění psát
 • Tvarosloví
 • Slovosled, tvorba vět
 • Pravidla pravopisu
VÝUKOVÉ METODY

výklad, diskuse, skupinová cvičení, nácvik

Managerské vzdělávání > Rozvoj osobnosti > Pracovní dovednosti > Písemná komunikace - úřední písemnosti

odkazy v zápatí které je stále vidět

zobrazit menu